Oferta pracy - doradca zawodowy Biskupiec

Ogłoszenie o naborze nr KD-01/DZ/2018 z dnia 02.01.2018 r.

Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Olsztynie. 
10-165 Olsztyn, ul. Artyleryjska 3B.

www.warminsko-mazurska.ohp.pl


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi 2,46%.

 

Wojewódzki Komendant OHP poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

Doradca zawodowy

Ogłoszenie w celu zastępstwa nieobecnego pracownika: tak/nie.

WYMIAR ETATU: 1

LICZBA STANOWISK PRACY: 1

ADRES: Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda OHP. 10-165 Olsztyn, ul. Artyleryjska 3B.

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Biskupcu.

ADRES WYKONYWANIA PRACY: 11-300 Biskupiec, ul. Pionierów 6.

WARUNKI PRACY:

Rodzaj umowy – umowa na czas zastępstwa.

System i rozkład czasu pracy – jednozmianowa.

System wynagradzania – czasowy.

 

ZAKRES ZADAŃ:

 • Planowanie kierunków rozwoju zawodowego w oparciu o diagnozę potrzeb i oczekiwań klientów, rozpoznawanie indywidualnych możliwości i uzdolnień młodzieży i dorosłych, zgłaszających się do MCK;
 • prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych;
 • dbanie o promocję usług wśród klientów oraz rozpowszechnianie działalności MCK w środowisku lokalnym;
 • przedkładanie Dyrektorowi CEiPM propozycji i sugestii dotyczących planowania wskaźników działalności jednostki, na podstawie wcześniej dokonanego rozpoznania sytuacji lokalnej;
 • opracowywanie informacji dotyczących bieżących działań MCK dla młodzieży oraz organizowanych na rzecz społeczności lokalnych w celu zamieszczenia ich na portalu ECAM;
 • dbałość o poprawność i kompletność dokumentacji;
 • pomoc przy określeniu predyspozycji zawodowych, w kontekście wyboru zawodu, stanowiska pracy, kierunków kształcenia itp.;
 • sporządzanie okresowych sprawozdań, informacji i analiz dotyczących sytuacji młodzieży na lokalnym rynku pracy;
 • inicjowanie i realizacja programów i projektów w zakresie prowadzonej działalności.

 

WYMAGANIA:

 

1.       Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe (specjalność: doradztwo zawodowe, poradnictwo zawodowe) lub ukończone studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego, psychologii, socjologii, pedagogiki pracy i innych nauk pokrewnych;
 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • kandydat nie może być prawomocnie skazany za przestępstwa umyślne;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

2.        Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w doradztwie zawodowym, poradnictwie zawodowym;
 • znajomość przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • łatwość nawiązywania kontaktów;
 • umiejętność obsługi komputera, m.in. programów pakietu MS Office;
 • zdolności interpersonalne;
 • komunikatywność, kreatywność, samodzielność w realizacji zadań;
 • rzetelność i dokładność;
 • duża wnikliwość poznawcza;
 • umiejętność organizacji pracy;
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem;
 • chęć stałego rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.


3.       Mile widziane;

 • doświadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 • Dokumenty należy złożyć do: 15.01.2018 r.
 • Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty.
 • Miejsce składania dokumentów:  Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda OHP w Olsztynie, 10-165 Olsztyn ul. Artyleryjska 3B - z dopiskiem na liście motywacyjnym „ogłoszenie nr KD-01/DZ/2018".

 

INNE INFORMACJE:

 • Nasza instytucja jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zawarte w ogłoszeniu.
 • Oświadczenia kandydatów o treści innej niż wskazana w ogłoszeniu o naborze uznawane będą za nieprawidłowe, a tym samym aplikacje nie będą spełniać wymagań formalnych.
 • Oświadczenia, list motywacyjny i życiorys/CV muszą być podpisanie własnoręcznie.
 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
 • Niekompletne dokumenty nie zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu.
 • Dokumenty złożone w aplikacji można odebrać w ciągu 30 dni po zakończeniu naboru, oferty osób niezatrudnionych po tym terminie zostaną zniszczone.
 • Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
 • Przewidywane wynagrodzenie zasadnicze na tym stanowisku to ok 2200,00 – 2400,00 zł brutto, dodatek stażowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 89/ 527 62 03 w. 21

       

Wojewódzki Komendant OHP

          Dariusz Rudnik

 

Sporządził:

Danuta Wydmuch

Tel: 89/ 527 62 03 w. 21

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 grudnia 2017 13:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kwiatkowska
Ilość wyświetleń: 97
29 grudnia 2017 13:40 (Małgorzata Kwiatkowska) - Zmiana treści zakładki.
29 grudnia 2017 13:38 (Małgorzata Kwiatkowska) - Zmiana treści zakładki.
29 grudnia 2017 13:31 (Małgorzata Kwiatkowska) - Dodanie nowej zakładki.