Oferta pracy - pośrednik pracy Elbląg

Ogłoszenie o naborze nr KD-08/PP/2018 z dnia 06.02.2018 r.

Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Olsztynie. 
10-165 Olsztyn, ul. Artyleryjska 3B

www.warminsko-mazurska.ohp.pl


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej komendzie OHP, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi 1,46%.

 

Wojewódzki Komendant OHP poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowiska:

Pośrednik pracy

Ogłoszenie w celu zastępstwa nieobecnego pracownika: tak/nie.

WYMIAR ETATU: 1

LICZBA STANOWISK PRACY: 1

ADRES: Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda OHP, 10-165 Olsztyn, ul. Artyleryjska 3B.

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Młodzieżowe Biuro Pracy w Elblągu

ADRES WYKONYWANIA PRACY: 82-300 Elbląg, ul. Junaków 5

WARUNKI PRACY:

Rodzaj umowy – umowa o pracę

System i rozkład czasu pracy – jednozmianowa

System wynagradzania – czasowy

 

ZAKRES ZADAŃ:

 • Monitorowanie rynku pracy pod kątem zapotrzebowania na kwalifikacje wynikające z sytuacji na rynku pracy.
 • Utrzymywanie stałych kontaktów z urzędami i pracodawcami na terenie działania.
 • Przyjmowanie danych o klientach oraz informacji o ich potrzebach szkoleniowych.
 • Udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia.
 • Prowadzenie baz danych o zawodach, warunkach pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 • Bieżące analizowanie stanu bezrobocia na przypisanym terenie oraz rozpoznawanie rynku pracy na określone zawody.
 • Pozyskiwaniu ofert pracy, rejestracji uzyskanych ofert pracy, zamieszczaniu ich w komputerowej bazie ofert pracy.
 • Udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy.
 • Informowaniu osób poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy.
 • Inicjowaniu i organizowaniu kontaktów osób bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami.
 • Informowanie bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach.
 • Prowadzenie banku danych o pracodawcach.
 • Udzielanie pomocy w doborze odpowiedniej oferty, kierowanie do pracy.
 • Organizowanie targów pracy, giełd pracy, giełd zawodów.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • Wykształcenie wyższe. Preferowane osoby, które dodatkowo posiadają ukończone studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa pracy lub pokrewnym;
 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • kandydat nie może być prawomocnie skazany za przestępstwa umyślne;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • Doświadczenie w pośrednictwie pracy;
 • znajomość problematyki rynku pracy;
 • umiejętność prowadzenia wywiadu, pozyskiwania informacji;
 • łatwość nawiązywania kontaktów;
 • znajomość przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • umiejętność obsługi komputera, m.in. programów pakietu MS Office;
 • zdolności interpersonalne;
 • komunikatywność, kreatywność, samodzielność w realizacji zadań;
 • rzetelność i dokładność;
 • duża wnikliwość poznawcza;
 • umiejętność organizacji pracy;
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem;
 • chęć stałego rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 • Dokumenty należy złożyć do: 28.02.2018 r.
 • Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty.
 • Miejsce składania dokumentów: Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda OHP, ul. Artyleryjska 3B, 10-165 Olsztyn z dopiskiem KD-08/PP/2018".

 

INNE INFORMACJE:

 • Nasza instytucja jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zawarte w ogłoszeniu.
 • Oświadczenia kandydatów o treści innej niż wskazana w ogłoszeniu o naborze uznawane będą za nieprawidłowe, a tym samym aplikacje nie będą spełniać wymagań formalnych.
 • Oświadczenia, list motywacyjny i życiorys/CV muszą być podpisanie własnoręcznie.
 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
 • Niekompletne dokumenty nie zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu.
 • Dokumenty złożone w aplikacji można odebrać w ciągu 30 dni po zakończeniu naboru, oferty osób niezatrudnionych po tym terminie zostaną zniszczone.
 • Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
 • Przewidywane wynagrodzenie zasadnicze na tym stanowisku to ok 2200,00 – 2300,00 zł brutto; dodatek stażowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.  89/ 527 62 03 w. 21.

        

Wojewódzki Komendant OHP

          Dariusz Rudnik

 

Sporządził:

Danuta Wydmuch

Tel: 89/ 527 62 03 w. 21

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 lutego 2018 12:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kwiatkowska
Ilość wyświetleń: 163
07 lutego 2018 12:49 (Małgorzata Kwiatkowska) - Zmiana treści zakładki.
07 lutego 2018 12:43 (Małgorzata Kwiatkowska) - Dodanie nowej zakładki.