Oferta pracy - Instruktor PNZ w zawodzie kucharz Pasłęk

Ogłoszenie o naborze nr KD-11/I/2018 z dnia 07.02.2018 r.

Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Olsztynie. 
10-165 Olsztyn, ul. Artyleryjska 3B.

www.warminsko-mazurska.ohp.pl


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej komendzie OHP, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi 1,46%.

 

Wojewódzki Komendant OHP poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

Instruktor Praktycznej Nauki Zawodu w zawodzie kucharz

Ogłoszenie w celu zastępstwa nieobecnego pracownika: tak/nie.

WYMIAR ETATU: 1

LICZBA STANOWISK PRACY: 1

ADRES: Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda OHP, 10-165 Olsztyn, ul. Artyleryjska 3B.

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Pasłęku

ADRES WYKONYWANIA PRACY: 14-400 Pasłęk, ul. Westerplatte 20

WARUNKI PRACY:

Rodzaj umowy – umowa na czas określony/nieokreślony

System i rozkład czasu pracy – podstawowy

System wynagradzania – czasowy


ZAKRES  ZADAŃ:

 • Planowanie i realizacja procesu dydaktycznego-wychowawczego w ramach nauczanego zawodu.
 • Wyposażanie uczestników w wiedzę praktyczną z zakresu nauczanego zawodu.
 • Kształtowanie umiejętności praktycznych przewidzianych w programie nauczania danego zawodu.
 • Realizowanie programów nauczania z zachowaniem korelacji z zawodowymi przedmiotami teoretycznymi i wymogami rynku pracy.
 • Stała troska o stan zdrowia uczestników i kulturę ich zachowania, ścisła współpraca z kadrą wychowawcza uczestników.
 • Analizowanie efektów pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz doskonalenie metod nauczania i wychowania.
 • Stwarzanie warunków sprzyjających rozwijaniu u uczestników samodzielności myślenia, wdrażanie ich do samodzielnej, systematycznej pracy, przy zastosowaniu nowoczesnych metod nauczania.
 • Przygotowywanie dla uczestników zadań szkoleniowo-produkcyjnych lub szkoleniowo-usługowych.
 • Organizowanie stanowisk pracy dla uczestników, nadzorowanie prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń, ustalanie ich stanu technicznego ,planowanie napraw.
 • Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej w zakresie realizacji programu nauczania oraz osiągania wyników nauczania.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać i przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli, określone w odrębnych przepisach, lub ukończony kurs pedagogiczny, uprawniający do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu;
 • instruktorzy praktycznej nauki zawodu, nie posiadający tytułu mistrza w zawodzie, powinni posiadać przygotowanie pedagogiczne lub ukończony kurs pedagogiczny, o których mowa wyżej oraz:
  1. świadectwo dojrzałości technikum lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
  2. świadectwo dojrzałości liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
  3. świadectwo dojrzałości liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, technikum kształcącego w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
  4. dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać."
 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • kandydat nie może być prawomocnie skazany za przestępstwa umyślne;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • zdolności interpersonalne;
 • komunikatywność, kreatywność, samodzielność w realizacji zadań;
 • rzetelność i dokładność;
 • umiejętność organizacji pracy; 
 • elastyczność;
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem;
 • znajomość obsługi komputera, programu MS Office.


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 • Dokumenty należy złożyć do: 28.02.2018 r.
 • Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty.
 • Miejsce składania dokumentów: Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda OHP, ul. Artyleryjska 3B, 10-165 Olsztyn z dopiskiem  KD-11/I/2018".

 

INNE INFORMACJE:

 • Nasza instytucja jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zawarte w ogłoszeniu.
 • Oświadczenia kandydatów o treści innej niż wskazana w ogłoszeniu o naborze uznawane będą za nieprawidłowe, a tym samym aplikacje nie będą spełniać wymagań formalnych.
 • Oświadczenia, list motywacyjny i życiorys/CV muszą być podpisanie własnoręcznie.
 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
 • Niekompletne dokumenty nie zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu.
 • Dokumenty złożone w aplikacji można odebrać w ciągu 30 dni po zakończeniu naboru, oferty osób niezatrudnionych po tym terminie zostaną zniszczone.
 • Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
 • Przewidywane wynagrodzenie zasadnicze na tym stanowisku 2200,00zł - 2300,00zł brutto; dodatek funkcyjny, dodatek stażowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 89  527 62 03 w. 21.

 


Wojewódzki Komendant OHP

        Dariusz Rudnik

 

Sporządziła:

Danuta Wydmuch

Tel: 89 527 62 03 w. 21

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 lutego 2018 13:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kwiatkowska
Ilość wyświetleń: 62
08 lutego 2018 13:11 (Małgorzata Kwiatkowska) - Zmiana treści zakładki.
08 lutego 2018 13:05 (Małgorzata Kwiatkowska) - Dodanie nowej zakładki.