Oferta pracy - kierownik OSiW Pasłęk

Ogłoszenie o naborze nr KD-40/K/2018 z dnia 25.09.2018 r.

Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Olsztynie. 
10-165 Olsztyn, ul. Artyleryjska 3B

www.warminsko-mazurska.ohp.pl

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej komendzie OHP, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi 4,88%.

Wojewódzki Komendant OHP poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

 Kierownik Ośrodka Szkolenia i Wychowania

Ogłoszenie w celu zastępstwa nieobecnego pracownika: tak/nie.

WYMIAR ETATU:   1

LICZBA STANOWISK PRACY: 1

ADRES: Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda OHP. 10-165 Olsztyn, ul. Artyleryjska 3B

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Ośrodek Szkolenia i Wychowania

ADRES WYKONYWANIA PRACY: 14-400 Pasłęk, ul. Westerplatte 20

WARUNKI PRACY
Rodzaj umowy – umowa o pracę.

System i rozkład czasu pracy – jednozmianowy

System wynagradzania – czasowy.

ZAKRES  ZADAŃ:

 •  kierowanie całościową działalnością ośrodka;
 • gospodarowanie majątkiem zgodnie z obowiązującymi przepisami i przeciwdziałanie powstawaniu szkód;
 • organizowanie i nadzorowanie funkcjonowania  wszystkich form działalności i komórek organizacyjnych ośrodka, w tym kształcenia, szkolenia i przygotowania zawodowego zgodnego z potrzebami rynku pracy oraz opieki i wychowania uczestników;
 • dbanie o pozytywny wizerunek ośrodka i o korzystne relacje wewnątrz oraz na zewnątrz jednostki;
 • systematyczna współpraca z rzecznikiem prasowym Wojewódzkiej Komendy OHP,
 • prowadzenie grupy wychowawczej, sprawowanie opieki nas uczestnikami OHP oraz stwarzanie warunków dla ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego;
 • monitorowanie, analizowanie i ocenianie efektów działalności kształceniowo-wychowawczo-opiekuńczej oraz innej działalności ustawowej;
 • organizowanie systemu kontroli w ośrodka, wprowadzenie do użytku wewnętrznego jej zasad oraz wdrażanie wniosków/zaleceń z niej wynikających;
 • wspomaganie kadry w realizacji zadań kształceniowo-wychowawczo-opiekuńczych i doskonalenie ich jakości;
 • zgodne z obowiązującymi terminami zgłaszanie do Wojewódzkiego Komendanta wniosków do organów prowadzących szkoły o zapewnienie kształcenia ogólnego i zawodowego, co jest związane z planowaniem i organizacją nauczania przez organy prowadzące szkoły;
 • udzielanie pracodawcom informacji nt. refundacji kosztów szkolenia młodocianych pracowników;
 • wskazywanie młodzieży możliwości dostępu do usług świadczonych przez jednostki rynku pracy podległe CEiPM OHP;
 • reprezentowanie ośrodka na zewnątrz;
 • rozwijanie współpracy ze środowiskiem lokalnym;
 • realizacja uchwał organów funkcjonujących w ośrodku;
 • przestrzeganie przepisów ujętych w Karcie Nauczyciela ( w zakresie dotyczącym pracowników OHP) oraz innych stanowiących o działalności ośrodka;
 • nadzór nad prowadzeniem dokumentacji związanej z funkcjonowaniem i działalnością ośrodka;
 • upowszechnianie doświadczeń wynikających z dobrych praktyk oraz wdrożonych rozwiązań nowatorskich i innowacji;
 • przedstawianie Wojewódzkiemu Komendantowi OHP propozycji w sprawie realizacji polityki personalnej;
 • przedstawianie Wojewódzkiemu Komendantowi OHP propozycji odnośnie przyznawania pracownikom ośrodka nagród oraz nakładania kar za naruszenie obowiązków pracowniczych;
 • przygotowywanie zakresów obowiązków podległych pracowników i przedstawianie ich do zatwierdzenia Wojewódzkiemu Komendantowi OHP;
 • realizacja zadań związanych z obsługą ECAM;
 • monitorowanie losów absolwentów

 WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • wykształcenie wyższe ( studia wyższe na kierunku pedagogika w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom, oraz przygotowanie pedagogiczne  lub studia wyższe na dowolnym kierunku i studia podyplomowe w zakresie prowadzonych zajęć, oraz przygotowanie pedagogiczne);
 • studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą  albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
 •  obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • kandydat nie może być prawomocnie skazany za przestępstwa umyślne;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 • minimum  6 lat stażu pracy w zawodzie;

 

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie w pracy z młodzieżą,
 • zdolności interpersonalne;
 • komunikatywność, kreatywność, samodzielność w realizacji zadań;
 • rzetelność i dokładność;
 • umiejętność organizacji pracy;
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem;
 • chęć stałego rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 • Dokumenty należy złożyć do: 15.10.2018 r.
 • Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty,
 • Miejsce składania dokumentów:  Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda OHP 
 • w Olsztynie, 10-165 Olsztyn ul. Artyleryjska 3B - z dopiskiem na liście motywacyjnym „ogłoszenie nr KD-40/K/2018".

INNE INFORMACJE:

 • Nasza instytucja jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną;
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zawarte w ogłoszeniu;
 • Oświadczenia kandydatów o treści innej niż wskazana w ogłoszeniu o naborze uznawane będą za nieprawidłowe, a tym samym aplikacje nie będą spełniać wymagań formalnych;
 • Oświadczenia, list motywacyjny i życiorys/CV muszą być podpisanie własnoręcznie;
 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). 
 • Niekompletne dokumenty nie zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu;
 • Dokumenty złożone w aplikacji można odebrać w ciągu 30 dni po zakończeniu naboru, oferty osób niezatrudnionych po tym terminie zostaną zniszczone;
 • Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną;
 • Przewidywane wynagrodzenie zasadnicze na tym stanowisku to ok 3000,00 – 3100,00 zł brutto; dodatek funkcyjny, dodatek stażowy zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 89  527 62 03 w. 21.

Załączniki:

 

 Dariusz Rudnik

Wojewódzki Komendant OHP

Przygotowała
Danuta Wydmuch
tel: 89 527 62 03 w. 21

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 września 2018 14:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Milczarek
Ilość wyświetleń: 209
04 października 2018 11:47 (Małgorzata Kwiatkowska) - Zmiana treści zakładki.
04 października 2018 11:45 (Małgorzata Kwiatkowska) - Zmiana treści zakładki.
04 października 2018 11:41 (Małgorzata Kwiatkowska) - Zmiana treści zakładki.