Oferta pracy - specjalista ds. programów w Elblągu

Ogłoszenie o naborze nr KD-39/SP/2018 z dnia 25.09.2018 r.

Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Olsztynie. 
10-165 Olsztyn, ul. Artyleryjska 3B

www.warminsko-mazurska.ohp.pl

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej komendzie OHP, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi 4,88%.

Wojewódzki Komendant OHP poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowiska:

Specjalista ds. programów rynku pracy

Ogłoszenie w celu zastępstwa nieobecnego pracownika: tak/nie.

WYMIAR ETATU:   1

LICZBA STANOWISK PRACY: 1

ADRES: Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda OHP. 10-165 Olsztyn, 
ul. Artyleryjska 3B.

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Elblągu

ADRES WYKONYWANIA PRACY: 82-300 Elbląg, ul. Junaków 5

WARUNKI PRACY
Rodzaj umowy – umowa o pracę.

System i rozkład czasu pracy – jednozmianowa.

System wynagradzania – czasowy.

ZAKRES ZADAŃ:

 • Inicjowanie, udział w opracowaniu i realizacji programów regionalnych i międzynarodowych realizowanych przez OHP;
 • Udział w  opracowywaniu i wdrażaniu projektów OHP finansowanych ze środków krajowych budżetowych i pozabudżetowych;
 • Udział w opracowaniu i realizacji projektów w ramach wojewódzkich programów prowadzonych przez CEiPM i jednostki podległe;
 • Współpraca w tym zakresie z doradcami zawodowymi, pośrednikami pracy, specjalistami ds. rozwoju zawodowego,
 • Koordynacja działań w zakresie wdrażania przedsięwzięć programowych w jednostkach podległych CEiPM;
 • Udział w opracowaniu i realizacji programów
 • Podejmowanie wszelkich inicjatyw programowych służących aktywizacji społecznej, zawodowej
   i edukacyjnej młodzieży;
 • Systematyczne monitorowanie, gromadzenie i upowszechnianie wśród kadr CEiPM informacji dotyczących programów ukazujących się  na stronach internetowych oraz materiałów informacyjnych programów, edukacji i informacji europejskiej(literatury, wydawnictw periodycznych, artykułów prasowych, biuletynów);
 • Uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach, wymianach międzynarodowych i spotkaniach związanych z programami współfinasowanymi z UE;
 • Samodzielne lub we współpracy z pracownikami poszukiwanie, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z lokalnymi partnerami zajmującymi się problematyką młodzieży w celu tworzenia
   i realizowania wspólnych projektów;
 • Inicjowanie, opracowywanie i realizacja programów w ramach współpracy międzynarodowej;
 • Współpraca w przygotowywaniu i realizacji programów regionalnych w ramach partnerstwa;
 • Opracowywanie sprawozdań okresowych i zbiorczych analiz

 WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie  minimum średnie;
 • Minimum 1 rok stażu pracy;
 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • kandydat nie może być prawomocnie skazany za przestępstwa umyślne;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie w zakresie przygotowania, realizacji i oceniania realizacji programów rynku pracy
 • znajomość problematyki rynku pracy;
 • umiejętność prowadzenia wywiadu, pozyskiwania informacji;
 • łatwość nawiązywania kontaktów;
 • znajomość przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • umiejętność obsługi komputera, m.in. programów pakietu MS Office;
 • zdolności interpersonalne;
 • komunikatywność, kreatywność, samodzielność w realizacji zadań;
 • rzetelność i dokładność;
 • duża wnikliwość poznawcza;
 • umiejętność organizacji pracy;
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem;
 • chęć stałego rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 • Dokumenty należy złożyć do: 05.10.2018 r.
 • Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty,
 • Miejsce składania dokumentów:  Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda OHP, ul. Artyleryjska 3B, 10-165 Olsztyn z dopiskiem  KD-39/SP/2018".

INNE INFORMACJE:

 • Nasza instytucja jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane
   z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,
  wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną;
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zawarte w ogłoszeniu;
 • Oświadczenia kandydatów o treści innej niż wskazana w ogłoszeniu o naborze uznawane będą za nieprawidłowe, a tym samym aplikacje nie będą spełniać wymagań formalnych;
 • Oświadczenia, list motywacyjny i życiorys/CV muszą być podpisanie własnoręcznie;
 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
 • Niekompletne dokumenty nie zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu;
 • Dokumenty złożone w aplikacji można odebrać w ciągu 30 dni po zakończeniu naboru, oferty osób niezatrudnionych po tym terminie zostaną zniszczone;
 • Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną;
 • Przewidywane wynagrodzenie zasadnicze na tym stanowisku to ok 2300,00 – 2400,00 zł brutto; dodatek stażowy zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.  89/ 527 62 03 w. 21

Załączniki:

         Dariusz Rudnik
Wojewódzki Komendant OHP

Sporządziła
Danuta Wydmuch
tel: 89/ 527 62 03 w. 21

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 września 2018 14:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Milczarek
Ilość wyświetleń: 113
04 października 2018 11:48 (Małgorzata Kwiatkowska) - Zmiana treści zakładki.
26 września 2018 14:52 (Katarzyna Milczarek) - Zmiana treści zakładki.
26 września 2018 14:50 (Katarzyna Milczarek) - Zmiana treści zakładki.