Oferta pracy - wychowawca Ełk

Ogłoszenie o naborze nr KD-42/W/2018 z dnia 10.10.2018 r.

Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Olsztynie. 
10-165 Olsztyn, ul. Artyleryjska 3B.

www.warminsko-mazurska.ohp.pl


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej komendzie OHP, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi 4,88%.

 

Wojewódzki Komendant OHP poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

Wychowawca

Ogłoszenie w celu zastępstwa nieobecnego pracownika: tak/nie.

WYMIAR ETATU: 1/2

LICZBA STANOWISK PRACY: 1

ADRES: Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda OHP. 10-165 Olsztyn, ul. Artyleryjska 3B

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Hufiec Pracy w Ełku, ul. Matejki 1

ADRES WYKONYWANIA PRACY: 19-300 Ełk, ul. Matejki 1

 

WARUNKI PRACY:

Rodzaj umowy – umowa o pracę

System i rozkład czasu pracy – jednozmianowy

System wynagradzania – czasowy

 

ZAKRES ZADAŃ:

 • Opracowanie planu pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej oraz dokładna znajomość ujętej w nim problematyki.
 • Prowadzenie dzienników zajęć wychowawczych z dotyczących planowania i dokumentowania przeprowadzonych zajęć.
 • Realizacja zajęć wychowawczych.
 • Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, działalności profilaktycznej.
 • Kompletowanie dokumentacji uczestników.
 • Opracowanie i bieżące prowadzenie charakterystyki uczestników.
 • Organizowanie i prowadzenie kół zainteresowań, sekcji zadaniowych.
 • Organizowanie i nadzorowanie prawidłowego przebiegu nauki własnej uczestników.
 • Przeprowadzanie rozmów wychowawczych z uczniami z udziałem rodziców, pracodawców, nauczycieli.
 • Udział w przygotowaniu i przeprowadzaniu planowanych imprez kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych.
 • Działania związane z realizacją programów i projektów europejskich wynikających z głównych kierunków działalności jednostki organizacyjnej.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • wykształcenie wyższe (studia wyższe na kierunku pedagogika w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom, oraz przygotowanie pedagogiczne lub studia wyższe na dowolnym kierunku i studia podyplomowe w zakresie prowadzonych zajęć, oraz przygotowanie pedagogiczne);
 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • kandydat nie może być prawomocnie skazany za przestępstwa umyślne;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 • minimum 3 lata stażu pracy zawodzie.

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • doświadczenie w pracy z młodzieżą,
 • zdolności interpersonalne;
 • komunikatywność, kreatywność, samodzielność w realizacji zadań;
 • rzetelność i dokładność;
 • umiejętność organizacji pracy;
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem;
 • chęć stałego rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 • Dokumenty należy złożyć do: 17.10.2018 r.
 • Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty.
 • Miejsce składania dokumentów: Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda OHP w Olsztynie, 10-165 Olsztyn ul. Artyleryjska 3B - z dopiskiem na liście motywacyjnym „ogłoszenie nr KD-42/W/2018".

 

INNE INFORMACJE:

 • Nasza instytucja jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zawarte w ogłoszeniu.
 • Oświadczenia kandydatów o treści innej niż wskazana w ogłoszeniu o naborze uznawane będą za nieprawidłowe, a tym samym aplikacje nie będą spełniać wymagań formalnych.
 • Oświadczenia, list motywacyjny i życiorys/CV muszą być podpisanie własnoręcznie.
 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
 • Niekompletne dokumenty nie zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu.
 • Dokumenty złożone w aplikacji można odebrać w ciągu 30 dni po zakończeniu naboru, oferty osób niezatrudnionych po tym terminie zostaną zniszczone.
 • Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
 • Przewidywane wynagrodzenie zasadnicze na tym stanowisku to ok 1200,00 – 1300,00 zł brutto; dodatek stażowy, dodatek funkcyjny.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 89 527 62 03 w. 21.

 

Załaczniki:

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z RODO.

        


Z-ca Wojewódzkiego Komendanta OHP

              Paweł Kowszyński

 

Przygotowała:

Danuta Wydmuch

Tel: 89 527 62 03 w. 21

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 października 2018 10:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kwiatkowska
Ilość wyświetleń: 10
11 października 2018 11:01 (Małgorzata Kwiatkowska) - Zmiana treści zakładki.
11 października 2018 11:00 (Małgorzata Kwiatkowska) - Zmiana treści zakładki.
11 października 2018 10:45 (Małgorzata Kwiatkowska) - Dodanie nowej zakładki.